بخشنامه مشارکت در تولید ایران خودرو 4 اسفند

شرکت ایران خودرو  فروش  محصولات خود رابه نوع مشارکت در تولید آغاز کرد ، در این بخشنامه تحویل خودرو...

بخشنامه مشارکت در تولید ایران خودرو 7 اسفند

شرکت ایران خودرو  فروش  محصولات خود رابه نوع مشارکت در تولید آغاز کرد ، در این بخشنامه تحویل خودرو...