امکان مشاهده آموزش فقط از طریق پنل آموزشی فراهم است . وورد به پنل آموزشی

فراخوان شاهین اتوماتیک (اولویت پاییز و زمستان 1402)

پیرو اعلام نتايج در دومین طرح سامانه يكپارچه تخصیص خودرو به اطلاع نمايندگی ها و متقاضیان حائز شرايطی که در طرح جوانی و جمعیت و طرح عادی سامانه يكپارچه عرضه خودرو در خرداد ماه سال جاری نسبت به ثبت نام اولیه خودرو شاهین با گیربكس اتوماتیک اقدام نموده و اولويت ايشان پايیز و زمستان 1402 تعیین و در تاريخ 1402/08/20 پیامک به ايشان ارسال گرديده می رساند، امكان واريز وجه خودرو و ثبت نام مطابق شرايط ذيل اعلام می گردد.

خودرو: شاهین با گیربكس اتوماتیک

ویژه طرح:جوانی و جمعیت

اولویت: پاییز و زمستان 1402

قیمت خودرو:6/417/180/000 ریال

رنگ خودرو: سفید

زمان تحویل خودرو:90 روزه

خودرو: شاهین با گیربكس اتوماتیک

ویژه طرح: عادی

قیمت خودرو:6/417/180/000 ریال

اولویت: پاییز و زمستان 1402

رنگ خودرو: سفید

زمان تحویل خودرو:90 روزه

تبلیغات

درباره این مطلب نظر دهید !